Algemene voorwaarden Webwinkel

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

AerialMedia: gevestigd te Teuge en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 30244538 handelend onder de naam AerialMedia.
Website: de website van AerialMedia, te raadplegen via https://parachutespringen.nl/ en alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met AerialMedia en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen AerialMedia en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van AerialMedia zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor AerialMedia slechts bindend, indien en voor zover deze door AerialMedia uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie

2.1. Alle op de Website en in andere van AerialMedia afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. AerialMedia kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van AerialMedia afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. AerialMedia kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

2.5 Verlengen geldigheid (cadeau)bonnen. De (cadeau)bonnen kunnen eenmalig worden verlengd. Indien dit verzoek valt binnen de geldigheid van het ticket zijn de kosten hiervoor Euro 35,00 incl. BTW per (cadeau)bon. Valt dit verzoek na de geldigheid van de bon dan zijn de kosten Euro 55,00 Incl. BTW per (cadeau)bon. De verlenging is voor een periode van maximaal een jaar, waarbij de ingangsdatum de einddatum is van het originele ticket. Wanneer het ticket opnieuw niet gebruikt wordt in de verlengingsperiode dan komt het (cadeau)bon te vervallen en vindt er geen restitutie plaats. (cadeau)bonnen die door derden zijn verkocht anders dan hier vermeld vallen niet onder deze regeling. Hiervoor dient u met de verkopende partij afspraken te maken.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van AerialMedia en het voldoen aan de daarbij door AerialMedia gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AerialMedia onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft AerialMedia het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. AerialMedia kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien AerialMedia op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

4.1. Zodra de bestelling door AerialMedia is ontvangen, stuurt AerialMedia de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
4.2. AerialMedia is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
4.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4.4. Indien AerialMedia de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
4.5. AerialMedia raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
4.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders
is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
4.7. AerialMedia is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

4.8. Het springseizoen is mits de weersomstandigheden dit toelaten van April t/m medio Oktober.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1 Annulering bestelling. U kunt uw bestelling binnen 8 dagen na aanschaf annuleren. De kosten hiervoor zijn Euro 45,00 incl. BTW per (cadeau)bon.

5.2 Terugbetalingen. In het algemeen zijn (cadeau)bonnen niet restitueerbaar. Wij kunnen in zeer bijzondere gevallen (en mits binnen zes (6) maanden na aanschaf) besluiten tot terugbetaling. Beslissingen over terugbetaling worden van geval tot geval bekeken. Terugbetalingen zijn alleen mogelijk als het vliegticket niet is ingelost. Als U een terugbetaling wenst, dient U contact op te nemen met het vliegbedrijf. Contactgegevens van ons vliegbedrijf vindt U op de website. Indien er overgegaan wordt tot terugbetaling van de gelden bedragen de kosten hiervoor zijn Euro 95,00 incl. BTW per (cadeau)bon.

5.3 (Cadeau)bonnen zijn overdraagbaar. De door U gekochte en door ons aan U geleverde (cadeau)bonnen kunnen worden gebruikt door U of door de ontvanger die U hebt aangegeven tijdens de oorspronkelijke transactie. (cadeau)bonnen zijn overdraagbaar en kunnen worden gebruikt door derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van uw (cadeau)bonnen.

5.4 (Cadeau)bonnen hebben geen contante waarde. De door U gekochte en door ons aan U geleverde (cadeau)bonnen hebben geen contante waarde. (cadeau)bonnen kunnen (binnen de geldigheid van de ticket) alleen worden ingelost voor de diensten die zijn vermeld op het (cadeau)bonnen.

5.5 Geldigheid van (cadeau)bonnen. De door U gekochte en door ons aan U geleverde vliegtickets verliezen hun geldigheid na twaalf (12) maanden, na uitgifte datum, of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het land waarin ze worden ingelost.

De geldigheidsduur van de door U gekochte en door ons aan U geleverde (cadeau)bonnen kan worden verlengd als U of de ontvanger per email contact opneemt met ons vliegbedrijf binnen twaalf (12) maanden na de datum van aankoop. Contactgegevens van ons vliegbedrijf vindt u op website van ons bedrijf. Hieraan zijn kosten verbonden.

5.6 Indien de cadeaubon gekocht is ten tijde van de COVID-19 periode in Nederland dan is de geldigheid conform artikel 5.5 van toepassing en de mogelijkheid tot verlengen van de geldigheid conform artikel 5.2 van toepassing.

Artikel 6. Zakelijk retourrecht

6.1. Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige toepassing op zakelijke bestellingen, zij het dat:

  • Zakelijke Klant de Overeenkomst met AerialMedia binnen 7 dagen na ontvangst van het product dient te ontbinden.
  • Zakelijke Klant na ontvangst van het retour door AerialMedia enkel het aankoopbedrag terugkrijgt. Klant is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen en voor de kosten van het retourneren.
  • reeds door Zakelijke Klant (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van de retouren door AerialMedia zullen worden terugbetaald.

Artikel 7. Betaling

7.1. Klant dient betalingen aan AerialMedia volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. AerialMedia is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de AerialMedia is gewezen op de te late betaling en AerialMedia de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is AerialMedia gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. AerialMedia kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8. Annulering bestelling

8.1 U kunt uw bestelling binnen 8 dagen na aanschaf annuleren. De kosten hiervoor zijn Euro 35,00 incl. BTW per (cadeau)bon.

Artikel 9. Terugbetalingen

9.1 In het algemeen zijn (cadeau)bonnen niet restitueerbaar. Wij kunnen besluiten tot terugbetaling in bijzondere gevallen. Beslissingen over terugbetaling worden van geval tot geval bekeken. Terugbetalingen zijn alleen mogelijk als het vliegticket niet is ingelost. Als U een terugbetaling wenst, dient U contact op te nemen met het vliegbedrijf. Contactgegevens van ons vliegbedrijf vindt U op de website. Indien er overgegaan wordt tot terugbetaling van de gelden bedragen de kosten hiervoor zijn Euro 95,00 incl. BTW per (cadeau)bon.

Artikel 10. (Cadeau)bonnen zijn overdraagbaar

10.1 De door U gekochte en door ons aan U geleverde (cadeau)bonnen kunnen worden gebruikt door U of door de ontvanger die U hebt aangegeven tijdens de oorspronkelijke transactie. (cadeau)bonnen zijn overdraagbaar en kunnen worden gebruikt door derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van uw (cadeau)bonnen.

Artikel 11. (Cadeau)bonnen hebben geen contante waarde

11.1 De door U gekochte en door ons aan U geleverde (cadeau)bonnen hebben geen contante waarde. (cadeau)bonnen kunnen alleen worden ingelost voor de diensten die zijn vermeld op het (cadeau)bonnen.

Artikel 12. Geldigheid van (cadeau)bonnen

12.1 De door U gekochte en door ons aan U geleverde vliegtickets verliezen hun geldigheid na twaalf (12) maanden, na uitgifte datum, of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het land waarin ze worden ingelost. Als de cadeaubon verzilverd wordt dan moet deze op de dag van de vlucht en sprong geldig zijn.
12.2 De geldigheidsduur van de door U gekochte en door ons aan U geleverde (cadeau)bonnen kan worden verlengd als U of de ontvanger per email contact opneemt met ons vliegbedrijf binnen twaalf (12) maanden na de datum van aankoop. Contactgegevens van ons vliegbedrijf vindt u op website van ons bedrijf. Hieraan zijn kosten verbonden.

Artikel 13. Verlengen geldigheid (cadeau)bonnen

13.1 De (cadeau)bonnen kunnen eenmalig worden verlengd. Indien dit verzoek valt binnen de geldigheid van het ticket zijn de kosten hiervoor Euro 55,00 incl. BTW per (cadeau)bon.

13.2 Valt dit verzoek na de geldigheid van de bon dan zijn de kosten Euro 95,00 Incl. BTW per (cadeau)bon.

13.3 De verlenging is voor een periode van maximaal een half jaar, waarbij de ingangsdatum de einddatum is van het originele ticket.

13.4 Wanneer het ticket opnieuw niet gebruikt wordt in de verlengingsperiode dan komt het (cadeau)bon te vervallen en vindt er geen restitutie plaats. (cadeau)bonnen die door derden zijn verkocht anders dan hier vermeld vallen niet onder deze regeling. Hiervoor dient u met de verkopende partij afspraken te maken.

Artikel 14. Garantie en conformiteit

14.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door AerialMedia een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
14.2. AerialMedia staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat AerialMedia er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
14.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt AerialMedia daarvan in kennis te stellen.
14.4. Indien AerialMedia de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 15. Garantie bij zakelijke aankopen

15.1. AerialMedia staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat AerialMedia er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
15.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt AerialMedia daarvan in kennis te stellen.
15.3. Indien AerialMedia de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 16. Klachtenprocedure

16.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van AerialMedia, dan kan hij bij AerialMedia telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
16.2. AerialMedia geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal AerialMedia binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
16.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1 Indien de uitvoering van een overeenkomst door Parachutespringen.nl leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door VliegExperience.nl in het betreffende geval aan de klant in rekening gebrachte bedrag.

17.2 Parachutespringen.nl is namens de klant bevoegd om derden, zoals Paracentrum Texel B.V., Paracentrum Zeeland B.V. en Skydive Ameland B.V. te betrekken bij de dienstverlening. De verplichtingen van VliegExperience.nl zijn beperkt tot het bedrag dat de klant rechtstreeks zou hebben kunnen verhalen op de derde partij bij gebrek aan goed functioneren door derden. De klant vrijwaart VliegExperience.nl van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van een overeenkomst door Parachutespringen.nl.

17.3 Iedere aansprakelijkheid van AerialMedia is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitbetaald in dat specifieke geval.

17.4Indien de verzekeraar geen dekking verleent is de eventuele aansprakelijkheid van AerialMedia beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het deel van de opdrachtsom waarvoor AerialMedia aansprakelijk is of – in geval van een duurovereenkomst – maximaal de gemiddelde vergoeding voor drie maanden, althans maximaal € 1.500

17.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan handelingen te verrichten met Goederen van AerialMedia en / of tijdens door AerialMedia aan Opdrachtgever te verlenen Diensten die ertoe leiden dat de verzekeraar van AerialMedia geen dekking (meer) aan AerialMedia verleent.

17.6 AerialMedia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade vallen redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, de kosten die Opdrachtgever maakt om de gebrekkige prestatie van AerialMedia te laten voldoen aan de overeenkomst en de kosten die AerialMedia maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit laatste geldt alleen als AerialMedia aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

17.7 AerialMedia is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade vallen onder meer, maar niet uitsluitend gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

17.8 Alle door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen dienen te voldoen aan de daarvoor door de overheid gestelde normen. AerialMedia is in geen geval aansprakelijk voor door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen.

17.9 De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AerialMedia of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

18.1. Zolang Zakelijke Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van AerialMedia.

Artikel 19. Persoonsgegevens

19.1. AerialMedia verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 20. Slotbepalingen

20.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
20.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar AerialMedia gevestigd is.
20.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
20.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

AerialMedia
de Zanden, 55
7395 PA, Teuge
telefoon: 088-1501721
e-mail: info[at]parachutespringen.nl
KvK-nummer: 30244538
btw-nummer: NL172791194B01

1.5/5 - (2 stemmen)